Secundària i Cicles Formatius

iEduca és l’eina perfecta per gestionar el dia a dia del teu centre

Proporciona eines a l’equip directiu que els permeten organitzar professorat, alumnat i horaris, extreure informes i enviar comunicats des d’un mateix entorn.

Ofereix la millor eina al teu professorat:

 • El professorat té compte propi on veurà el seu horari i informació sobre el seu alumnat
 • Podrà passar llista des del mòbil, tauleta o ordinador per grup, per optativa o per unitat formativa
 • El professorat podrà consultar tota la informació sobre l’alumne en qualsevol moment i comunicar-se amb les seves famílies
 • Els tutors poden consultar en temps real qualsevol informació i gestionar-la: faltes justificades, incidències, expulsions...

Ofereix la millor eina a les famílies:

 • Les famílies tenen compte propi on tenen l’horari i l’agenda dels fills
 • Poden consultar o rebre via notificació, email o SMS les anotacions de seguiment que els professors facin, sobre els seus fills
 • Els permet comunicar-se amb el tutor del seu fill sense tenir accés a telèfons o correus personals
 • Rebre enquestes de satisfacció a les famílies per saber què opinen sobre el centre
 • Poden tenir accés a enllaços d’interès
 • Accés a espai de documents compartits per descarregar formularis o documents

Ofereix la millor eina al teu professorat:

 • El professorat té compte propi on veurà el seu horari i informació sobre el seu alumnat
 • Podrà passar llista des del mòbil, tauleta o ordinador per grup, per optativa o per unitat formativa
 • El professorat podrà consultar tota la informació sobre l’alumne en qualsevol moment i comunicar-se amb les seves famílies
 • Els tutors poden consultar en temps real qualsevol informació i gestionar-la: faltes justificades, incidències, expulsions...

Ofereix la millor eina a les famílies:

Les famílies tenen compte propi on tenen l’horari i l’agenda dels seus fills

Poden consultar o rebre via notificació, email o SMS les anotacions de seguiment que els professors facin, sobre els seus fills

Els permet comunicar-se amb el tutor del seu fill sense tenir accés a telèfons o correus personals

Rebre enquestes de satisfacció a les famílies per saber què opinen sobre el centre

Poden tenir accés a enllaços d’interès

Accés a espai de documents compartits per descarregar formularis o documents

CONSULTA EL LLISTAT DE FUNCIONALITATS DESTACADES

Alumnat

Fitxa amb informació personal

Fotografia per identificar fàcilment l’alumne

Dades de contacte

Dades de famílies

Camps lliures per classificar de forma senzilla

Expedient alumne

Informes personalitzats

Observacions personals, acadèmiques

Espai per pujar documents personals

Professorat

Fitxa amb informació personal

Fotografia per identificar fàcilment el professor

Dades de contacte

Camps lliures per classificar de forma senzilla

Registre d’absències o baixes

Gestió de càrrecs i permisos

Còmput d’hores

Observacions personals

Espai per pujar documents personals

Programacions

Eines per el professorat

Control d’assistència dins i fora de l’aula

Llibreta del professor per fer anotacions sobre els alumnes i la classe

Informes de qualsevol ítem de la graella

Notificació automàtica als tutors dels ítems que es vulguin informar immediatament (incidències, expulsions…)

Agenda per anotacions pròpies i per posar feina a l’alumnat i que visualitzen les famílies

Espai per informar dels dies, hores i motius de les absències

Eina de justificació faltes, convalidats, exempts

Visualització de l’horari propi, com també de companys i alumnat

Reserva d’aules

Reserva d’equipaments

Comunicació

Missatgeria interna entre usuaris

Configuració de missatges automàtics informant a la família sobre el dia a dia

Eina d’enviar comunicats de centre unidireccional o bidireccional

Històric d’enviaments

Gestió

Eina per crear o importar horari i editar-lo en el dia a dia de manera àgil

Gestió d’altes, baixes, absències i substitucions

Configuració del currículum dels estudis LOE, LOGSE, DUAL i nous currículums

Creació d’acumuladors que t’avisin quan un alumne arriba a un nombre de faltes o incidències segons la NOFC

Gestió de perfils d’usuari i accés a les dades i les funcionalitats

Visualització de professorat que passa llista

Visualització de tota la informació introduïda pel professorat

Reunions i actes

Creació de grups de reunions

Convocatòria reunions i comunica automàticament als assistents

Assistència components grup reunió

Anotació de totes les qüestions a l’acta

Signatura i enviament de l’acta a tothom qui hagi de tenir accés

Les actes sempre queden disponibles per les persones que han de tenir accés

Inventari i incidències

Introducció de l’inventari del centre

Eina d’avís i seguiment d’incidències de material o mobiliari als responsables

Programacions

Eina per crear i fer el seguiment la programació per part del professorat

Enquestes

Eina per enviar enquestes a qualsevol usuari de la plataforma: professorat, alumnat o famílies

Enllaços

Facilita enllaços d’interès d’accés a webs o altres plataformes a qualsevol usuari

Documentació i exportacions

Informes d’assistència per matèria

Informes d’assistència per Unitat Formativa

Programació general de centre PGAC

Document informatiu sobre la pèrdua del dret a l’avaluació

Orla

Butlletins de notes oficials primària, secundària, batxillerat i cicles formatius

Actes trimestrals

Informes de número i motius d’absències del professorat

Tota mena d’exportacions en Excel

IEDUCA CONNECTA AMB:

iEduca disposa la possibilitat de poder vincular diferents solucions ja existents al mercat facilitant l’accés i el dia al centre i els mestres.

Entorns d'aprenentatge

Importació de les dades diferents CCAA

Generadors d'horaris

Mitjans de comunicació

MÓDULS ADICIONALS

Avaluació

iEduca ofereix la possibilitat de poder avaluar amb la plataforma, podent configurar diferents paràmetres com dimensions i competències, frases i avaluables. Les famílies poden tenir accés als butlletins des de l’entorn web i des de l’aplicació.

Control de presència

iEduca ofereix des d’un entorn web i des d’una aplicació mòbil, poder controlar la presència al lloc de feina versus l’horari.

Gestió de pagaments

Utilitzant l’aplicació mòbil les famílies poden efectuar pagaments de manera molt fàcil i segura.

Sortides

Crear sortides, fer seguiment alumnat convocat, mestres alliberats, guàrdies, alumnes no surten del centre, assistència de l’alumnat fora del centre, gestió guàrdies, reserva d’aules alliberades, etc

Qualitat

Eina recomanada pels centres que estan a la Xarxa de Qualitat del departament. Inclou gestor documental, mapa de processos, indicadors, auditories i es pot relacionar amb altres funcionalitats ja incloses en el paquet bàsic per tal de tenir una eina completa.

Borsa de treball

Utilitza la borsa de treball que t’ofereix iEduca i aprofita el vincle que té amb la plataforma de gestió on ja té tota la informació necessària sobre els estudis oferts i l’històric d’alumnes, per tal de reconèixer usuaris en el moment de l’alta. L’únic que necessitaràs és promocionar-la entre les empreses i l’alumnat per tal que funcioni!