Acadèmies d’idiomes

El nostre software de gestió acadèmica, comunicació i facturació li posarà fàcil

Deixi’ns ajudar a configurar la seva empresa i importar totes les seves dades per portar el dia a dia la facturació com la gestió acadèmica del seu centre.

iEduca és una eina dissenyada per centres educatius, fàcil i intuïtiu

  • Ajudant a organitzar les tasques essencials com la matrícula, l’assistència, la facturació i la gestió.
  • El professorat té compte propi on veurà el seu horari i informació sobre l’alumnat
  • La direcció podrà consultar tota la informació sobre l’alumnat en qualsevol moment.
  • Es podrà gestionar d’una manera àgil imprevistos com substitucions d’última hora o comunicar de canvis o cancel·lacions a nivell intern, com a nivell de comunicació.
  • L’alumnat i famílies tindran un espai on consultar horaris, seguiment i descarregar informes d’avaluació, com també rebre comunicats que els pugui enviar al centre.

iEduca és una eina dissenyada per centres educatius, fàcil i intuïtiu

  • Ajudant a organitzar les tasques essencials com la matrícula, l’assistència, la facturació i la gestió.
  • El professorat té compte propi on veurà el seu horari i informació sobre l’alumnat
  • La direcció podrà consultar tota la informació sobre l’alumnat en qualsevol moment.
  • Es podrà gestionar d’una manera àgil imprevistos com substitucions d’última hora o comunicar de canvis o cancel·lacions a nivell intern, com a nivell de comunicació.
  • L’alumnat i famílies tindran un espai on consultar horaris, seguiment i descarregar informes d’avaluació, com també rebre comunicats que els pugui enviar al centre.

CONSULTA EL LLISTAT DE FUNCIONALITATS DESTACADES

Alumnat

Fitxa amb informació personal

Fotografia per identificar fàcilment l’alumne

Dades de contacte

Dades de famílies

Camps lliures per classificar de forma senzilla

Expedient alumne

Informes personalitzats

Observacions personals, acadèmiques

Espai per pujar documents personals

Professorat

Fitxa amb informació personal

Fotografia per identificar fàcilment l’alumne

Dades de contacte

Camps lliures per classificar de forma senzilla

Registre d’absències o baixes

Gestió de càrrecs i permisos

Còmput d’hores

Observacions personals

Espai per pujar documents personals

Programacions

Gestió

Eina per crear o importar horari i editar-lo en el dia a dia de manera àgil

Gestió d’altes, baixes, absències i substitucions

Gestió de perfils d’usuari i accés a les dades i les funcionalitats

Visualització de professorat que passa llista

Visualització de tota la informació introduïda pel professorat

Facturació

Creació d’articles

Creació de tarifes

Generació i enviament de factures periòdiques

Dia fixe de cobrament en els venciments

Tags per classificar els teus clients de manera senzilla (per grups)

Generació massiva d’albarans i rebuts agrupats per tag

Consulta online de les factures d’un client mitjançant un link privat

Cobrament per Paypal

Plantilles da factures

Control de factures cobrades i no cobrades

Exportació contable a sage despatxos, sage murano, sage sp i A3 Software

Exportació a Excel de tots els documents

Genera models 303, 130, 111, 115

Comunicació

Missatgeria interna entre usuaris

Configuració de missatges automàtics informant a alumnes i família sobre el dia a dia

Eina d’enviar comunicats de centre unidireccional o bidireccional

Històric d’enviaments

Eines pel professorat

Control d’assistència

Llibreta del professor per fer anotacions sobre els alumnes i la classe

Eina on introduir les notes de l’alumnat per l’informe mensual/trimestral o final

Informes de qualsevol ítem de la graella

Agenda per anotacions pròpies i per posar feina a l’alumnat i que visualitzen les famílies

Espai per sol.licitar absències

Visualització de l’horari propi, com també de companys i alumnat

Reserva d’aules

Reserva d’equipaments

Enllaços

Facilita enllaços d’interès d’accés a webs o altres plataformes a qualsevol usuari

Documentació i exportacions

Matricula

Informes d’avaluació

Informes d’assistència

Orla

Informes de número i motius d’absències del professorat

Tot tipus d’exportacions en Excel

IEDUCA CONNECTA AMB:

iEduca disposa la possibilitat de poder vincular diferents solucions ja existents al mercat facilitant l’accés i el dia al centre i els mestres.

Entorns d'aprenentatge

Mitjans de comunicació

Software de facturació